Versjon 4.5.4

Feil som er retta i NoMeS versjon 4.5.4. 

Avvik i tidlegare versjonar gjeld for industristøymetoden, for hard mark og punktkjelder spesielt: 
Eksempel: Kjelde- og mottakarhøgde = 2 meter. Alle utrekna verdiar er korrekte for kjelde-til-mottakar avstand mindre enn 120m og større enn 240m. Mellom desse avstandane gir NoMeS ein feil som aukar frå 0 dB ved 120m til 1,5 dB litt under 240m. Utrekna markdemping er uendra i dette avstandsintervallet (=+3dB) for så å auka i eitt steg til +4,5 dB ved 240m, i staden for å auka gradvis mellom 120 og 240m. For HARD mark (G=0) gjeld denne feilen for alle oktavbånd, for MJUK mark (G=1) berre for oktavband 63Hz. Omtrent same feil gjeld for andre geometriar der summen av kjelde- og mottakarhøgde er ca 4m.

 

I tillegg er ei feil ved utrekning av markeffekt for geometri med høg skjerm tett ved kjelde eller mottakar, retta i versjon 4.5.4. I versjon 4.5.3 var avvika berre delvis retta. 
 

Feileen påverkar ikkje utrekning av vegtrafikkstøy.