Versjon 4.2.4

STØYSONEKART

Ved utrekning av støysonekart kan detaljeringsgrad styrast ved val av rekneposisjonar i kartområdet. For område med bygningar kan rekneposisjonar som tilfeldigvis hamnar "inni" ein bygning påverka nærliggande støykoter på ein uheldig måte. F.o.m. NoMeS v.4.2.4 kan brukaren slå av/på denne bygningseffekten.