<br>Resultat frå NoMeS kan samanliknast direkte med støygrensene i Retningslinje for støy i arealplanlegging, T-1442/2012<br><br><br><br>

Resultat frå NoMeS kan samanliknast direkte med støygrensene i Retningslinje for støy i arealplanlegging, T-1442/2012Utrekna støynivå

NoMeS kan brukast til å bestemma tidsmidla (ekvivalent) lydnivå og maksimalt lydnivå i dBA og oktavband for ulike døgnperiodar, i samsvar med dei offisielle reknemetodane som gjeld for kvar kjeldetype. Resultata kan presenterast på ulike måtar etter behov: Som støykotar på digitalkart og talverdiar i enkeltpunkt, terrengsnitt og tabellar.  Resultata kan eksporterast for vidare handsaming i vanlege rekne-, teikne- og presentasjonsprogram. 

Støy er regulert gjennom lover, standardar og retningsliner. Resultata frå NoMeS kan samanliknast med gjeldande nasjonale og internasjonale støygrenser og miljøkrav.